அனைத்து பகுப்புகள்
EN

பயன்பாடுகள்

போக்குவரத்து

சாலையில் வாகனங்களின் விரைவான வளர்ச்சியுடன், அறிவார்ந்த போக்குவரத்து அமைப்பு பரவலாகப் பயன்படுத்தப்பட்டு விரைவாக வளர்ச்சியடைந்துள்ளது. ரேடார் தொழில்நுட்பத்தின் மூலம் வாகனக் கட்டுப்பாடு மற்றும் கண்டறிதல் ஆகியவை அறிவார்ந்த போக்குவரத்து அமைப்பின் முக்கிய பகுதியாகும். புத்திசாலித்தனமான போக்குவரத்து மேலாண்மையானது, போக்குவரத்து ஓட்டம், வாகனத்தின் வேகம், சாலை ஆக்கிரமிப்பு, வாகன இடைவெளி, வாகனத்தின் வகை மற்றும் பிற அடிப்படைத் தரவு போன்ற சேகரிக்கப்பட்ட போக்குவரத்துத் தகவலைக் கட்டுப்படுத்துகிறது, இதனால் கண்காணிப்பு, கட்டுப்பாடு, பகுப்பாய்வு, முடிவெடுத்தல் மற்றும் திட்டமிடல் ஆலோசனை மற்றும் பிற அறிவார்ந்த வழிமுறைகளை செயல்படுத்துகிறது.