அனைத்து பகுப்புகள்
EN

கருவிகள் பதிவிறக்கம்

கருவிகள் பதிவிறக்கம்

முகப்பு>ஆதரவு>கருவிகள் பதிவிறக்கம்

24GHz ரேடார் பிசி மென்பொருள்
NSM கருவிகள் v1.0.5.exe
77GHz ரேடார் பிசி மென்பொருள்
NSM_77_Tools_v1.1.6
USBCAN கருவி
USBCAN இயக்கி
CANTest
CANTest
டிஜிஆர் 10 பிசி மென்பொருள்
ரோட் கேட் v1.2.7
TSR10 PC Software
TSR10 V 1.1.4
TSR20 PC Software
TSR20 கருவிகள் V1.0.6
என்எஸ்ஆர் பாதுகாப்பு ரேடார் பிசி மென்பொருள்
RVS_M (1.3.26)