அனைத்து பகுப்புகள்
EN

கருவிகள் பதிவிறக்கம்

கருவிகள் பதிவிறக்கம்

முகப்பு>ஆதரவு>கருவிகள் பதிவிறக்கம்

24GHz ரேடார் பிசி மென்பொருள்
NSM கருவிகள் v1.0.5.exe
77GHz ரேடார் பிசி மென்பொருள்
NSM_77_Tools_v1.1.6
USBCAN கருவி
USBCAN இயக்ககம்
CANTest
CANTest
TGR10 PC மென்பொருள்
ரோட்கேட் v1.2.7
TSR10 PC மென்பொருள்
TSR10 V 1.1.4
TSR20 PC மென்பொருள்
TSR20 கருவிகள் V1.0.6
என்எஸ்ஆர் பாதுகாப்பு ராடார் பிசி மென்பொருள்
RVS_M(1.3.26)