എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും
EN

ഉല്പന്നങ്ങൾ

ട്രാഫിക് ഫ്ലോ റഡാർ TCR300

ടാർഗെറ്റ് നീക്കുന്നുവേഗംഅകലംസംവിധാനംഅജിമുഥ്

TCR300 is a compact 77GHz high-performance traffic flow monitoring radar, which uses the frequency difference between the transmitted radio wave and the echo to accurately measure the speed, distance, angle and other information of the target. TCR300 adopts many advanced technologies such as DBF digital beam synthesis, MIMO virtual synthetic aperture, far and near dual-mode detection, etc. It has the characteristics of high precision, easy debugging, high stability, etc. The radar can detect 8 lanes and 128 targets at the same time, with a maximum detection distance of 300 meters, and can be widely used in application scenarios such as highway flow monitoring and intersection monitoring.​

സീരീസ്

77GHz MMW റഡാർ

അപ്ലിക്കേഷൻ:

Traffic flow statistics、Whole process monitoring of bridges and tunnels、Safety distance control snapshot、Traffic cooperative safety early warning.

സവിശേഷതകൾ:

It supports two-way multi-lane multi-target trajectory tracking and detection, software real-time online simulation, lateral 4-6 lanes, longitudinal 300 meters;

It supports multi-target real-time speed monitoring, with a maximum of 128 targets and a speed measurement range of -200km/h ~ +250km/h;

It supports multi-row virtual coil setting, coil size and position software can be adjusted, and real-time output of vehicle presence information;

It supports multi-section lane-dividing statistical data output, including traffic, speed, occupancy rate, headway, maximum queue length, etc;

It supports traffic incident detection, including slow congestion, retrograde, abnormal parking, lane change, too close to the car, etc;

ഇത് ഇഷ്ടാനുസൃത ഡാറ്റ outputട്ട്പുട്ടിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു;

മഴ, മഞ്ഞ്, മൂടൽമഞ്ഞ്, ശക്തമായ കാറ്റ്, ഐസ്, പൊടി മുതലായവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ദിവസത്തെയും എല്ലാ കാലാവസ്ഥാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ഇത് പിന്തുണയ്ക്കുന്നു;

It supports RJ45 Ethernet interface and RS485 serial interface, switching value;

വ്യതിയാനങ്ങൾ
ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക

PREV: മൾട്ടി-ലെയ്ൻ സ്പീഡ് അളക്കുന്ന റഡാർ MR62

അടുത്തത് : ബാരിയർ ഗേറ്റ് റഡാർ സെൻസർ ടിജിആർ 10