ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗಗಳು
EN

ಪರಿಕರಗಳ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

ಪರಿಕರಗಳ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

ಮನೆ>ಬೆಂಬಲ>ಪರಿಕರಗಳ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

24GHz ರಾಡಾರ್ ಪಿಸಿ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್
NSM Tools v1.0.5.exe
77GHz ರಾಡಾರ್ ಪಿಸಿ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್
NSM_77_Tools_v1.1.6
USBCAN ಟೂಲ್
USBCAN Drive
CANTest
CANTest
TGR10 PC Software
RoadGate v1.2.7
TSR10 PC Software
TSR10 V 1.1.4
TSR20 PC Software
TSR20 Tools V1.0.6
NSR Security Radar PC Software
RVS_M(1.3.26)